အေၿမာ္အၿမင္ ဗီြးရွင္း (Vision )- မစ္ရွင္း (Mission) – ခ်စ္စံဝင္း


အေၿမာ္အၿမင္ ဗီြးရွင္း (Vision )မစ္ရွင္း (Mission) – ခ်စ္စံဝင္း

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔သည္ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္၊ စီမံကိန္းတစ္ခုခုကုိ ေဆာင္ရြက္ေတာ့မည္ ဆုိပါက  ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ထံတြင္ ၾကည္လင္ျပတ္သားေသာ အျမင္ ရွိဖို႔လုိသည္။ ထုိအျမင္ဆုိေသာ စကားက သင္ ဘာလုပ္ခ်င္တာလဲ၊ ဘာျဖစ္ခ်င္တာလဲ၊ ဘယ္ေတာ့ ျဖစ္ခ်င္တာလဲ ဆုိေသာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ အက်ဳံးဝင္၏။

အျမင္ဆုိေသာ စကားထက္ အေျမာ္အျမင္ဟုလည္း ေခၚဆုိႏုိင္သည္။ အဂၤလိပ္စကားလုံးျဖင့္ဆုိလွ်င္ Vision ပင္ ျဖစ္သည္။ အေျမာ္အျမင္သည္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္လည္း ျဖစ္သည္။ထားရွိအပ္ေသာ သေဘာထား အေတြးအေခၚလည္း ျဖစ္သည္။

အလုပ္တစ္ခု လုပ္ေတာ့မည္ဆုိပါက ပထမမိမိ၏ အေျမာ္အျမင္ (Vision) ကုိ တည္ေဆာက္ရမည္္ ျဖစ္၏။ အေျမာ္အျမင္ ဆႏၵရည္မွန္းခ်က္မရွိဘဲ အလုပ္ဆက္လုပ္ရန္ ခဲယဥ္း၏။ သူမ်ားလုပ္လုိ႔သာ လုပ္လုိက္ရသည္ မိမိအလုပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မိမိတြင္ ဘာအျမင္မွ မထားရွိခဲ့ဆုိပါက အျမင္ သေဘာထားရွိရန္ လုိအပ္ၿပီဟု သိေသာကာလတြင္ မိမိလုပ္ငန္းအျမင္ကုိ ထားရွိရမည္ ျဖစ္ပါ၏။

ကမၻာေက်ာ္ Lucky Gold-Star ကုမၸဏီႀကီးက သူ၏၂၁ရာစု အျမင္ Lucky Gold-Star Vision for the 21st Century ကုိ သတ္မွတ္ရာ တြင္.. “၂၁ရာစုတြင္ LG ကုမၸဏီသည္ ကမၻာေပၚတြင္ အေအာင္ျမင္ဆုံး စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အုပ္စုတစ္စု ျဖစ္ရမည္ (One of the World’s Finest Business Groups)” ဟု သတ္မွတ္ထားပါ၏။

၂၁ရာစုတြင္ အေအာင္ျမင္ဆုံး စီးပြားေရး အုပ္စုတစ္ခုျဖစ္ေရးသည္ LG ၏ ရည္မွန္းခ်က္ အေျမာ္အျမင္ပင္ ျဖစ္ပါ၏။ LGသည္သူ၏ အျမင္ (Vision) ရရွိၿပီးေသာအခါ ထုိအျမင္အတုိင္း ခရီးေပါက္ေအာင္ သူ၏အေတြး အေခၚဒႆနကုိ တည္ေဆာက္ ရျပန္ပါ၏။ Vision ကုိ ေရာက္ရွိေရးအတြက္ မွန္ကန္ေသာ အေတြးအေခၚ (Philosophy) ရွိဖုိ႔ လုိအပ္ျပန္ပါ၏။

၂၁ရာစုတြင္ အေအာင္ျမင္ဆုံး စီးပြားေရး အုပ္စုတစ္စု ျဖစ္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ LG၏ ဒႆန အျမင္မွာ…

(က)စားသုံးသူ စိတ္တုိင္းက်ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းမႈသည္ လုိအပ္သည္။ စားသုံးသူ စိတ္တုိင္းက် မျဖစ္ဘဲ ၂၁ ရာစုတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိရန္ ခဲယဥ္းသည္။

(ခ)  ၂၁ရာစုတြင္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီအေပၚ အေလးဂ႐ုျပဳေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈသည္ အေရးႀကီးသည္။ လူတစ္ဦးခ်င္း စိတ္စြမ္းပကားကုိ အေလးထားရမည္ ျဖစ္သည္။

LG ကုမၸဏီႀကီးသည္ ၂၁ ရာစုတြင္ အေအာင္ျမင္ဆုံး ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္ေရးအတြက္ ခ်ီတက္ရာတြင္  စားသုံးသူစိတ္တုိင္းက်ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားမည္။ ထုိသုိ႔ႀကိဳးစားရာတြင္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီကုိ အေလးအနက္ထားေသာ အေျခခံသေဘာထားကုိ လက္ဆုပ္လက္ကုိင္ထားမည္ဟု ဆုိလုိရင္းျဖစ္ပါ၏။

LGကသူ၏အျမင္ (Vision) ကုိ  အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ဒႆန အျမင္ထားရွိ႐ုံသာမက သူ၏စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ကုိလည္း ခ်မွတ္ထားသည္။ သူ၏စီမံခန္႔ခြဲမႈ မဟာဗ်ဴဟာမွာ… “ေရရွည္ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ႀကိဳးစားမႈ၊ တည္ၿငိမ္မႈတုိ႔အတြက္ အရည္အေသြးကုိ ဦးထိပ္ထားေဆာင္ရြက္မည္” ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ LG ကုမၸဏီႀကီးသည္ သူ႔ကုမၸဏီ၏

(၁) အေျမာ္အျမင္ (Vision)၊

(၂) အေတြးအေခၚ (Philosophy)၊

(၃) စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ (Management Strategy) ကုိ

ခ်မွတ္ၿပီးေသာအခါ ပန္းတုိင္သုိ႔ ေရာက္ရွိေအာင္ သြားမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ သတ္မွတ္ရာတြင္ ရည္မွန္းခ်က္ ေရာက္ေအာင္ ဘာပစၥည္းေတြ ထုတ္လုပ္မလဲ၊  ၂၁ရာစုတြင္ ဘာေတြ လုိအပ္သလဲ၊ ဘယ္ပစၥည္းေတြကုိ စားသုံးသူက ေတာင္းဆုိမလဲဆုိေသာ ကိစၥမ်ားကုိ စဥ္းစားၿပီး စဥ္းစားသည့္အတုိင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈသည္ LG၏ Mission ပင္ ျဖစ္ပါ၏။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံ အသီးသီးနည္းတူ ၂၁ရာစုတြင္ ကမၻာႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္း ခ်ီတက္ရန္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေနေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္သည္။ မိမိတုိ႔ဘာလုပ္ငန္းကုိ လုပ္ေဆာင္လုပ္ေဆာင္ လုပ္ငန္းအျမင္၊ စီးပြားေရးအျမင္ (Vision) မ်ားကုိ ထားရွိၾကရမည္ျဖစ္၏။ ယခုေတာ့ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လုပ္ငန္းအျမင္၊ စီးပြားေရး အျမင္မထားရွိဘဲ ဟိုေနရာေရာက္ ဟိုတက္ႏွင့္ေလွာ္၊ ဒီေနရာေရာက္ ဒီတက္ႏွင့္ေလွာ္ၾကရာတြင္ စီးပြားေရးေခတ္ေကာင္းကာလေလးႏွင့္ ႀကဳံသျဖင့္ ထုိးေထာင္သြားသည္ကုိ ငါေတာ္လွခ်ည့္ရဲ႕ဟု လက္ခေမာင္းခတ္ရန္ မဟုတ္။ လုပ္ငန္းထူေထာင္မႈ စနစ္မ်ားႏွင့္အညီ မိမိ၏အလုပ္မ်ားကုိ အေျမာ္အျမင္၊ အေတြးအေခၚ၊ သြားေရာက္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ထားရွိေဆာင္ရြက္ပါက ကမၻာကုိ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္သည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ျဖစ္လာၾကမည္ျဖစ္ပါ၏။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္ရာ စီးပြားေရးေဆာင္တာလုပ္ငန္း အရပ္ရပ္တြင္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ား၊ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္းၾကမည္ျဖစ္ရာ ကုမၸဏီအခ်င္းခ်င္း ေတြ႕ဆုံၾကရာတြင္ ခင္ဗ်ားတုိ႔ကုမၸဏီရဲ႕ Vision နဲ႔ Mission က ဘာလဲ Philosophy က ဘာလဲဟု ဆုိပါက မေျပာႏုိင္၊ မဆုိႏုိင္လွ်င္ အခက္ေရာ၊ အရွက္ပါေတြ႕ၾကရမည္ျဖစ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိတုိ႔အလုပ္သည္ မုန္႔ဟင္းခါးပဲ ေရာင္းေရာင္း၊ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္ပဲ တည္တည္၊ ကုိယ္ပုိင္ Visionနဲ႔ Mission အျမင္မ်ား ရွိၾကရမည္ျဖစ္၏။ Vision နဲ႔ Mission မတည္ေဆာက္ႏုိင္ပါက မိမိတုိ႔ျဖစ္လုိေသာ ဆႏၵကုိေျပာ၍ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားထံ အပ္ႏွံတည္ေဆာက္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါ၏။

၂၁ရာစု၌ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ စားသုံးသူ စိတ္တုိင္းက်ဆုိေသာ စကားရပ္သည္ ေရွ႕တန္းသုိ႔ ေရာက္ရွိလာ၏။ စားသုံးသူသည္ အရည္အေသြးကုိ တစ္ရံ မလပ္ေတာင္းဆုိသည္။ ၂၁ရာစု ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးတြင္ အရည္အေသြးသည္လည္း မရွိမျဖစ္ လုိအပ္ေသာ အရာျဖစ္လာ၏။ အရည္အေသြး မရွိလွ်င္ ကမၻာ့ေဈးကြက္ မဆုိထားဘိ၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဈးကြက္သုိ႔ ဝင္ေရာက္ဖို႔ပင္ အေတာ္ခက္ခဲေလရာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းျဖစ္ေစ၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းျဖစ္ေစ လုပ္ေဆာင္မည္ဆုိပါက ဖိနပ္တစ္ရန္၊ ဦးထုပ္တစ္လုံးမွ် ထုတ္လုပ္လွ်င္ပင္ အေျမာ္အျမင္၊ အေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္မွ တန္ကာက်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပရ ပါသည္။

( အခြင့္အလမ္းဂ်ာနယ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s