၂၄ ပစၥည္း ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား ပံုျပ PPT


တေပါင္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁ ရက္ေန ့မွာ ၂၄ ပစၥည္း ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား ပံုျပ Powerpoint presentation လုပ္ထားလိုက္ပါတယ္။ ဒီမွာ ယူပါ။

Download here:

http://www.4shared.com/file/92308995/3473a67f/24_damma.html